โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน วังโป่งศึกษา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนเจาะไอร้อง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดบึงกาฬ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา เขตบางบอน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
เรือนจำกลางระยอง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดพิจิตร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านโนนสว่าง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ