โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมเสด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ

ปี 2563 เสด็จฯ 7 แห่ง

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร 24/01/2563
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา พะเยา 24/01/2563
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร ยโสธร 18/02/2563
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 28/02/2563
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 21/02/2563
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 05/02/2563
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย เชียงราย 17/01/2563