โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE


กิจกรรม / IDOL

ค้นหาข้อมูลไอดอล


เอกสารประกอบการเข้าประกวด IDOL 9


1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 ใบแจ้งรายละเอียด ดาวน์โหลด
4 เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประกวด ดาวน์โหลด
5 ร่าง กำหนดการประกวด ดาวน์โหลด
6 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 แนวทางการประกวด ดาวน์โหลด
4 ร่าง กำหนดการประกวด ดาวน์โหลด
5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัคร EQ อายุ 12-17 ปี ดาวน์โหลด
2 ใบสมัคร EQ อายุ 18-60 ปี ดาวน์โหลด