โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 59 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
จังหวัดนราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
ชุมชนบ้านไผ่งาม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
โรงเรียน หนองบัว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
โรงเรียน บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
จังหวัดระยอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2