โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 59 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน ท่าเกษมพิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
ชุมชน บ้านดงกลาง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
จังหวัดเชียงราย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
จังหวัดนราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2