โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 33 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
โรงเรียน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ต้นแบบระดับเพชร
ชุมชน บ้านกุดเต่า ต้นแบบระดับเพชร
โรงเรียน ปทุมวิไล ต้นแบบระดับเพชร
โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต้นแบบระดับเพชร
จังหวัดหนองบัวลำภู ต้นแบบระดับเพชร
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดพังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดจันทบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
โรงเรียน หนองฉางวิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
โรงเรียน เซนต์ปอลล์คอนแวนต์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดชลบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดเชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดสระบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน อุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน ทุ่งโพธิ์วิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน สกลนครพัฒนศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2