TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 2  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567

 • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
 • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ

14/02/2567


ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567

 • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
 • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ

18/01/2567


ผลการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2566

ผลการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2566

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE
4. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE
5. ผู้บริหาร  อาจารย์  ในสถานศึกษา  TO BE NUMBER ONE
6. ผู้นำชุมชน  TO BE NUMBER ONE
7. ผู้บริหาร  พนักงาน  ในสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE
8. บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ / สถานพินิจฯ / สำนักคุมประพฤติ)

18/07/2566


เอกสารการประกวด


3 การเตรียมตัวเข้าประกวดภูมิภาค 4 แบบตอบรับภูมิภาค 5 การเตรียมตัวชุมชน กทม. 6 แบบตอบรับชุมชน กทม.

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2563


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 30/3/2563


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2565
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2564
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2563
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2562
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2561
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555