โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE


กิจกรรม / IDOL

ค้นหาข้อมูลไอดอล


เอกสารการเข้าประกวด IDOL รุ่น 14


1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 แนวทางการเข้าร่วมประกวด ดาวน์โหลด
4 กำหนดการประกวดฯ 4 ภาค ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด ดาวน์โหลด
2 หลังสือยินยอม/รับรอง ดาวน์โหลด
3 เแนวทางการเข้าร่วมประกวด ดาวน์โหลด
4 กำหนดการประกวดฯ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัคร EQ อายุ 12-17 ปี ดาวน์โหลด
2 ใบสมัคร EQ อายุ 18-60 ปี ดาวน์โหลด