โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการตัดสินการประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

20 March 2562

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้การประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิด“โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน” และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการ คือ การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีชมรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 89 ชมรม แยกเป็นกลุ่มต้นแบบ 11 ชมรม กลุ่มดีเด่น 78 ชมรม โดยมีชมรมในกลุ่มต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านเครือข่าย และนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโอกาสนี้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนในพระองค์ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการ(กทม.)62.pdf
  2. คำประกาศผลจริง.pdf
  3. ผลประกวด 62.pdf