การประกวดกิจกรรมในโครงการฯ มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2560


การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค ประจำปี 2560

ไฟล์ PDF
ไฟล์ PDF
1.ลำดับการประกวดมหกรรมภาคใต้ ประเภท จังหวัด
2.ลำดับการประกวดมหกรรมภาคใต้ ประเภท ชุมชนภูมิภาค
3.ลำดับการประกวดมหกรรมภาคใต้ ประเภท สถานศึกษา สพฐ.
4.ลำดับการประกวดมหกรรมภาคใต้ ประเภท อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
5.ลำดับการประกวดมหกรรมภาคใต้ก ประเภท สถานประกอบการ.
6.ลำดับการประกวดมหกรรมภาคใต้ ประเภท สถานพินิจ
หนังสือเชิญประกวดผลงานจังหวัด/ชมรมฯ
++++ผลมหกรรม ระดับภาค เหนือ
++++ผลมหกรรม ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
++++ผลมหกรรม ระดับภาค กลางและตะวันออก
++++ผลมหกรรม ระดับภาคใต้
++++ผลมหกรรม ระดับกรุงเทพมหานคร
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน ระดับภาค(สิ่งที่ส่งมาด้วย2)
แบบตอบรับการเข้าประกวดผลงาน ระดับภาค (สิ่งที่ส่งมาด้วย3)
มหกรรม ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน กรุงเทพมหานคร
แบบตอบรับการเข้าประกวดผลงาน กรุงเทพมหานคร
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ ประจำปี 2559
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2559

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2559


การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค ประจำปี 2559

ไฟล์ PDF
ไฟล์ PDF
มหกรรม ระดับภาค เหนือ
มหกรรม ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหกรรม ระดับภาค กลางและตะวันออก
มหกรรม ระดับภาค ใต้
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน ระดับภาค
แบบตอบรับการเข้าประกวดผลงาน ระดับภาค
มหกรรม ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน กรุงเทพมหานคร
แบบตอบรับการเข้าประกวดผลงาน กรุงเทพมหานคร
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ ประจำปี 2559
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2559

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เอกสารการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ประเทศ ประจำปี 2559

ไฟล์ PDF
ไฟล์ PDF
1 การเตรียมตัวเข้าประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
2 รายละเอียดบูธนิทรรศการ
3 ขั้นตอนการขนถ่าย วัสดุ อุปกรณ์ จัดบูธนิทรรศการ
4 กำหนดการงานมหกรรม
5 แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ
++++เอกสารการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศ ++++
1>การเตรียมตัวเข้าประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
2>แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
==========+++==========
+++++++++ลำดับการประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ +++++++++
1.จังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับเพชร)
2.จังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับยอดเพชร)
3.จังหวัด TO BE NUMBER ONE
4.การแสดงบนเวที (ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE)
5.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
6.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
7.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
8.ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2558


ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2558

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2558

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2557


ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2557

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2557

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2556


ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2556

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2556

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------