การประกวดกิจกรรมในโครงการฯ มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2561


การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ไฟล์ PDF
ไฟล์
กำหนดการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2561
เกณฑ์การประกวดระดับภาค ประจำปี 2561 *หากมีการปรับเกณฑ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1.จังหวัด
2.ชมรม
2.1 สถานศึกษา
2.2 สถานประกอบการ
2.3 สถานพินิจ
2.4 เรือนจำ
2.5 ชุมชน
ลำดับการประกวดระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2561 *หากมีการปรับลำดับจะแจ้งให้ทราบ
1.ลำดับจังหวัด
2.ลำดับชมรม
2.1 ชุมชนภูมิภาค.
2.2 สถานศึกษา สพฐ.
2.3 อาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา
2.4 สถานประกอบการ
2.6 สถานพินิจ
2.7 เรือนจำ/ทัณฑสถาน
2.8 ประเภท ต้นแบบ ในสถานศึกษา สพฐ.
ผลการประกวดกิจกรรม มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2561
1.ภาคเหนือ
2.ภาคตะวันออเฉียงเหนือ
3.ภาคใต้
4.ภาคกลางและตะวันออกมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2560


การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค ประจำปี 2560

ไฟล์ PDF
ไฟล์ PDF
+++++++++ลำดับการประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2560 +++++++++
1.ลำดับการนำเสนอจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับยอดเพชร) -- แก้ไข 11 ก.ค.60 Update **
2.การแสดงบนเวที (ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE) -- แก้ไข 6 ก.ค.60 Update **
3.ลำดับการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE -- แก้ไข 11 ก.ค.60 Update **
4.ลำดับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ลำดับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา -- แก้ไข 11 ก.ค.60 Update **
6.ลำดับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
7.ลำดับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ
8.ลำดับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
9.ลำดับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ
10.ฝังบูธนิทรรศการแต่ละประเภท
11.กำหนดการงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ปี 2560
12.ผลการประกวดการดำเนินงานจังหวัดและชมรมฯระดับประเทศ ประจำปี 2560 Update
13.รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2560 Update
14.หน่วยงานที่ทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ประจำปี 2560 Update
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++ผลมหกรรม ระดับภาค เหนือ
++++ผลมหกรรม ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
++++ผลมหกรรม ระดับภาค กลางและตะวันออก
++++ผลมหกรรม ระดับภาคใต้
++++ผลมหกรรม ระดับกรุงเทพมหานคร
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน ระดับภาค
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2559


การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค ประจำปี 2559

ไฟล์ PDF
ไฟล์ PDF
มหกรรม ระดับภาค เหนือ
มหกรรม ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหกรรม ระดับภาค กลางและตะวันออก
มหกรรม ระดับภาค ใต้
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน ระดับภาค
แบบตอบรับการเข้าประกวดผลงาน ระดับภาค
มหกรรม ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การเตรียมตัวการเข้าประกวดผลงาน กรุงเทพมหานคร
แบบตอบรับการเข้าประกวดผลงาน กรุงเทพมหานคร
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ ประจำปี 2559
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2559

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เอกสารการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ประเทศ ประจำปี 2559

ไฟล์ PDF
ไฟล์ PDF
1 การเตรียมตัวเข้าประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
2 รายละเอียดบูธนิทรรศการ
3 ขั้นตอนการขนถ่าย วัสดุ อุปกรณ์ จัดบูธนิทรรศการ
4 กำหนดการงานมหกรรม
5 แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ
++++เอกสารการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศ ++++
1>การเตรียมตัวเข้าประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
2>แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
==========+++==========
+++++++++ลำดับการประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ +++++++++
1.จังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับเพชร)
2.จังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับยอดเพชร)
3.จังหวัด TO BE NUMBER ONE
4.การแสดงบนเวที (ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE)
5.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
6.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
7.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
8.ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2558


ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2558

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2558

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2557


ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2557

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2557

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2556


ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2556

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวดมหกรรมรวมพลสมาชิก ระดับประเทศ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2556

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------