กิจกรรมเสด็จฯเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE

สถานที่

วัน/เดือน/ปี
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๑๗มิถุนายน๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙