โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

นนท์ นฤดล บรรเทา

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน เลิงนกทา

เกรดเฉลี่ย 2.76

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล