โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เกรดเฉลี่ย 3.77

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1