โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ปริ้นซ์ ธนภัทร ศรีเมือง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

เกรดเฉลี่ย 3.41

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล