โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ยอดภู ยอดภู กันทะจักร์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน แม่เมาะวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.12

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6