โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

แมน วทัญญู หัฐบูรณ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อุทัยธานี

โรงเรียน พุทธมงคล

เกรดเฉลี่ย 3.08

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล