โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

บิว จักรี ทิพบุญชู

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ร้อยเอ็ด

โรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์

เกรดเฉลี่ย 3.52

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4