โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ปอย พนัชกร เรืองปทุม

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เกรดเฉลี่ย 3.53

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล