โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

บีม ธัญชนก จันทร์ต๊ะวง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี

เกรดเฉลี่ย 3.20

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล