โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

มีน่า มีน่า เวนเคนยอน

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

เกรดเฉลี่ย 2.80

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1