โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ปาล์ม ณัฐวุฒิ บัวย้อย

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

เกรดเฉลี่ย 3.19

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล