โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

กาย พงศพัทธ์ พรมจันทร์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด มหาสารคาม

โรงเรียน สารคามพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.03

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล