โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ปังปอนด์ ณัฐธยาน์ อุตสาหพันธ์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน เลิกนกทา

เกรดเฉลี่ย 3.35

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล