โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

กระต่าย ชลลดา ทุ่มโมง

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มุกดาหาร

โรงเรียน โพธิ์ไทรวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.55

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4