โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ไข่มุก มุชิตา ที่ดี

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด สุรินทร์

โรงเรียน บัวเชดวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.12

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล