โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

หมอก บัญญวัต พัดสิงห์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด บุรีรัมย์

โรงเรียน สตึก

เกรดเฉลี่ย 3.46

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล