โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ต้อง สนทนา เอี่ยมคงสี

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด บุรีรัมย์

โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.43

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6