โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

บิว(TI36) ชนัญชิดา ใยฤทธิ์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

เกรดเฉลี่ย 2.85

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล