โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

บัว(TI30) คุณัญญา ธีระกุล

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน สตรีภูเก็ต

เกรดเฉลี่ย 3.14

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5