โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ไนน่า นัยนา มะอานี

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน สะเดา

เกรดเฉลี่ย 3.91

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล