โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

เจมส์(TI05) อานนท์ รุ่งสิริเมธากุล

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ

เกรดเฉลี่ย 3.66

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6