โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

กันต์(TI24) กันต์ ตั้งเริก

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.90

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล