โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

โอ๊ต(TI06) สรวิชญ์ แก้วประเสริฐ

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน เทพมิตรศึกษา

เกรดเฉลี่ย 3.19

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6