โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

เก้า ณฐพล จุ้ยเส่ย

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน ศรีบุณยานนท์

เกรดเฉลี่ย 3.48

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล