โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

สุ่ย พีรพล ภูมิพัฒนโยธา

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล