โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

นนท์ รัชชานนท์ กันเพรียง

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน ศรีราชา

เกรดเฉลี่ย 3.12

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2