โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

แตงกวา เจตปรียา รุ่งสุขใส

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศฯเตรียมอุดม

เกรดเฉลี่ย 3.98

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล