โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

มิ้น สุชาดา สอนพันธ์

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน ท่าใหม่

เกรดเฉลี่ย 3.01

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2