โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

โดนัท อิสรีย์ ระบอบ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด กาญจนบุรี

โรงเรียน วิสุทธรังษี

เกรดเฉลี่ย 3.93

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล