โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

นัชชา(TI38) นัชชา นันตา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน นครวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.66

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6