โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

โอปอล(TI25) รัตน์รวี วงศ์ษาเดช

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน เรยีนาเชลี วิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.53

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล