โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

แป้ง(TI17) ยุพารัตน์ มัชฌิมา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุทัยธานี

โรงเรียน หนองฉางวิทยา

เกรดเฉลี่ย 2078

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล