โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ฟ้า(TI34) รสนันท์ มากพันธ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน อุตรดิตถ์

เกรดเฉลี่ย 3.21

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล