โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

บอส(TI22) ฐากร ยุวคูณชิตา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ตาก

โรงเรียน ผดุงปัญญา

เกรดเฉลี่ย 3.33

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล