โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ไวท์ (TI08) พชรพล ดวงเพ็ชร

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เกรดเฉลี่ย 3.10

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล