TO
|

หน้าหลัก

|   โครงสร้าง |   เกี่ยวกับเรา |   บริการข้อมูล |   ถาม-ตอบ |   ข่าวประชาสัมพันธ์ |   ผลิตภัณฑ์ |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
Visitor No. : 4,357,820  
 
TOสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE TO   หน้าหลัก   TO บริการข้อมูล TO   แผนผังเว็บไซด์   TO Intranet TO   ไทย | ENG
คำกราบรายงาน  

 

ผลการตัดสินการประกวดโครงการยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี ๒๕๕๕
ระดับภาคเหนือ

วันเสาร์ที่   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่

 

 ตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด

ที่เข้าประกวดเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL  ระดับภาคเหนือ

 

 

จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อ นายธีระ   ชื่อ น.ส.วนิดา  
นามสกุล หงษ์ทอง   นามสกุล เชยเพชร  
โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม   โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม  
จังหวัด เพชรบูรณ์   จังหวัด เพชรบูรณ์  

อายุ

16

TI001  

อายุ

17

TI002  
                   
ชื่อ นายอนุชา   ชื่อ น.ส.กมลชนก  
นามสกุล คำวิชิต   นามสกุล แก้วยา  
โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม   โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม  
จังหวัด เพชรบูรณ์   จังหวัด เพชรบูรณ์  

อายุ

18

TI035  

อายุ

16

TI036  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ นายนัฐพงศ์   ชื่อ น.ส.มณีนุช  
นามสกุล ยอดมั่น   นามสกุล ต่ายมนต์  
โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม   โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม  
จังหวัด เพชรบูรณ์   จังหวัด เพชรบูรณ์  

อายุ

17

TI069  

อายุ

17

TI070  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ นายธัชชัย   ชื่อ น.ส.ศิริวรรณ  
นามสกุล เหล็กคำ   นามสกุล จันทร์เรือง  
โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม   โรงเรียน ดงขุยวิทยาคม  
จังหวัด เพชรบูรณ์   จังหวัด เพชรบูรณ์  

อายุ

18

TI103  

อายุ

17

TI104  
                   

จังหวัดสุร

จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ นายลูก่า   ชื่อ น.ส.ปริยากร  
นามสกุล คำแอ่น   นามสกุล รัตนคุณกรณ์  
โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์30   โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่  
จังหวัด ชียงใหม่   จังหวัด ชียงใหม่  

อายุ

17

TI003  

อายุ

16

TI004  
                   
ชื่อ นายภาณุวัฒน์   ชื่อ น.ส.เฟียงฟ้า  
นามสกุล พรมศิริ   นามสกุล กล้าผจญ  
มหาวิทยาลัย ม.ราชภัฎเชียงใหม่   โรงเรียน ดาราวิทยาลัย  
จังหวัด ชียงใหม่   จังหวัด ชียงใหม่  

อายุ

20

TI037  

อายุ

16

TI038  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ นายสุรสิทธิ์   ชื่อ นายทศวรรษ  
นามสกุล เป็งคำ   นามสกุล บุญทวี  
โรงเรียน ม.ราชภัฎเชียงใหม่   วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่  
จังหวัด ชียงใหม่   จังหวัด ชียงใหม่  

อายุ

19

TI071  

อายุ

19

TI105  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ นายกิตติคุณ   ชื่อ นายเอกพชร  
นามสกุล กมล   นามสกุล จันทะมา  
วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่   วิทยาลัย เทคโนโลยีเอเชีย  
จังหวัด ชียงใหม่   จังหวัด ชียงใหม่  

อายุ

16

TI139  

อายุ

18

TI161  
                   

จังหวัดสุร

จังหวัดลำพูน

ชื่อ นายฤทธิเขต   ชื่อ น.ส.สุธารี  
นามสกุล อินตะวิลา   นามสกุล หมื่นราช  
โรงเรียน จักรคำคณาทร   โรงเรียน จักรคำคณาทร  
จังหวัด ลำพูน   จังหวัด ลำพูน  

อายุ

16

TI005  

อายุ

18

TI006  
                   
ชื่อ นายพุทธันดร   ชื่อ น.ส.ณัฐธยาน์  
นามสกุล วงศ์สมบูรณ์   นามสกุล ตุ่นใจ  
โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์   โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์  
จังหวัด ลำพูน   จังหวัด ลำพูน  

อายุ

17

TI039  

อายุ

17

TI040  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ นายปรัชญา   ชื่อ น.ส.ศิริภาวรรณ  
นามสกุล คำไผ่ประพันธ์กุล   นามสกุล เขื่อนมณี  
โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง   โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
จังหวัด ลำพูน   จังหวัด ลำพูน  

อายุ

18

TI073  

อายุ

18

TI074  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ นายธีรชัย   ชื่อ น.ส.ยุวธิดา  
นามสกุล สุนันตา   นามสกุล แปจุมปู  
โรงเรียน นาทรายวิทยาคม   โรงเรียน นาทรายวิทยาคม  
จังหวัด ลำพูน   จังหวัด ลำพูน  

อายุ

15

TI107  

อายุ

15

TI108  
                   

จังหวัดสุร

จังหวัดพิจิตร

ชื่อ นายประสาน   ชื่อ น.ส.จันทร์สุดา  
นามสกุล มาสอ้าน   นามสกุล ชัยนคร  
โรงเรียน สากเหล็กวิทยา   โรงเรียน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
จังหวัด พิจิตร   จังหวัด พิจิตร  

อายุ

17

TI007  

อายุ

20

TI008  
                   
ชื่อ นายอนุวัฒน์   ชื่อ น.ส.พนิดา  
นามสกุล แป้นสุวรรณ   นามสกุล พรหมรักษ์  
โรงเรียน วัดสระประทุมมิตรภาพ 54   โรงเรียน วังโมกข์พิทยา  
จังหวัด พิจิตร   จังหวัด พิจิตร  

อายุ

17

TI041  

อายุ

18

TI042  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดตาก

ชื่อ นายดาวิน   ชื่อ น.ส.อริสรา  
นามสกุล ราชแผน   นามสกุล จันทรสกฤนต์  
โรงเรียน ผดุงปัญญา   โรงเรียน ผดุงปัญญา  
จังหวัด ตาก   จังหวัด ตาก  

อายุ

17

TI009  

อายุ

17

TI010  
                   
ชื่อ นายรุณิศชนก   ชื่อ น.ส.สุธิดา  
นามสกุล มูลวงษ์   นามสกุล โปทาคำ  
โรงเรียน แม่กุวิทยาคม   โรงเรียน แม่กุวิทยาคม  
จังหวัด ตาก   จังหวัด ตาก  

อายุ

17

TI043  

อายุ

17

TI044  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ นายพร้อมพงศ์   ชื่อ น.ส.อรพินท์  
นามสกุล กลิ่นพงษ์   นามสกุล ทองศรี  
โรงเรียน พุทธมงคลวิทยา   โรงเรียน พุทธมงคลวิทยา  
จังหวัด อุทัยธานี   จังหวัด อุทัยธานี  

อายุ

18

TI011  

อายุ

17

TI012  
                   
ชื่อ นายสุทธิพงษ์   ชื่อ น.ส.สุธิดา  
นามสกุล สงมหาดไทย   นามสกุล โปทาคำ  
โรงเรียน ร่องตาทีวิทยา   โรงเรียน ร่องตาทีวิทยา  
จังหวัด อุทัยธานี   จังหวัด อุทัยธานี  

อายุ

16

TI045  

อายุ

17

TI046  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดลำปาง

ชื่อ นายพุทธิพงษ์   ชื่อ น.ส.กุลสินีณัจ  
นามสกุล มีทอง   นามสกุล พูลสวัสดิ์  
โรงเรียน ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี   โรงเรียน ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  
จังหวัด ลำปาง   จังหวัด ลำปาง  

อายุ

19

TI015  

อายุ

19

TI016  
                   
ชื่อ นายธิเบศร์   ชื่อ น.ส.เนตรนภา  
นามสกุล คำใส   นามสกุล ยุปา  
โรงเรียน มัธยมวิทยา   โรงเรียน มัธยมวิทยา  
จังหวัด ลำปาง   จังหวัด ลำปาง  

อายุ

16

TI083  

อายุ

16

TI084  
                   
ชื่อ นายธีระเวช   ชื่อ น.ส.ธมนพัณณ์  
นามสกุล จงเรียน   นามสกุล นิศาวัฒนานันท์  
โรงเรียน มัธยมวิทยา   โรงเรียน มัธยมวิทยา  
จังหวัด ลำปาง   จังหวัด ลำปาง  

อายุ

18

TI117  

อายุ

17

TI118  
                   
        ชื่อ น.ส.เกวลิน  
      นามสกุล วงศ์ใจ  
      โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย  
      จังหวัด ลำปาง  
       

อายุ

16

TI050  
                   

จังหวัด อุตรดิตถ์

ชื่อ นายทศพล   ชื่อ น.ส.ธวัลพร  
นามสกุล ทองแห้ว   นามสกุล ศรีจันทร์มาก  
โรงเรียน อุตรดิตถ์   โรงเรียน อุตรดิตถ์  
จังหวัด อุตรดิตถ์   จังหวัด อุตรดิตถ์  

อายุ

16

TI017  

อายุ

16

TI018  
                   
ชื่อ นายณัฐดนัย   ชื่อ น.ส.ปวีณอร  
นามสกุล ชาวชายโขง   นามสกุล สัมพันธ์สุวรรณ  
โรงเรียน อุตรดิตถ์   โรงเรียน อุตรดิตถ์  
จังหวัด อุตรดิตถ์   จังหวัด อุตรดิตถ์  

อายุ

17

TI051  

อายุ

17

TI052  
                   
ชื่อ นายอนุพงศ์   ชื่อ น.ส.ศุภนิดา  
นามสกุล เขียนทอง   นามสกุล มูลดี  
โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี   โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัด อุตรดิตถ์   จังหวัด อุตรดิตถ์  

อายุ

17

TI085  

อายุ

16

TI086  
                   
ชื่อ นายปิยะฉัตร   ชื่อ น.ส.กนกวรรณ  
นามสกุล ผาเจริญ   นามสกุล อู่ตุ้ม  
โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี   โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัด อุตรดิตถ์   จังหวัด อุตรดิตถ์  

อายุ

17

TI119  

อายุ

16

TI120  
                   

จังหวัดสุร

 

จังหวัด เชียงราย

ชื่อ นายพงศ์สิทธิ์   ชื่อ น.ส.กฤติยา  
นามสกุล ธิยากรณ์   นามสกุล ไฝคำ  
โรงเรียน ม.ราชภัฎเชียงราย   โรงเรียน ม.ราชภัฎเชียงราย  
จังหวัด เชียงราย   จังหวัด เชียงราย  

อายุ

18

TI019  

อายุ

21

TI020  
                   

 

จังหวัด พะเยา

ชื่อ นายธนัฐชา   ชื่อ น.ส.แพรววนิต  
นามสกุล แจ่มน้อย   นามสกุล เรืองภูมิ  
โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม   โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม  
จังหวัด พะเยา   จังหวัด พะเยา  

อายุ

18

TI021  

อายุ

16

TI022  
                   
ชื่อ นายศุภกฤต   ชื่อ น.ส.เสาวนีย์  
นามสกุล โนศรี   นามสกุล ฝันถึงภูมิ  
โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม   โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา  
จังหวัด พะเยา   จังหวัด พะเยา  

อายุ

17

TI055  

อายุ

18

TI056  
                   
ชื่อ นายวรวุฒิ   ชื่อ น.ส.วรางคณา  
นามสกุล ชูเมือง   นามสกุล วัฒนศักดิ์  
วิทยาลัย เทคโนโลยีพะเยา   โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม  
จังหวัด พะเยา   จังหวัด พะเยา  

อายุ

18

TI089  

อายุ

16

TI090  
                   
ชื่อ นายนรินทร์   ชื่อ น.ส.วาสนา  
นามสกุล สิทธิวงศ์   นามสกุล มหายศ  
วิทยาลัย เทคโนโลยีพะเยา   วิทยาลัย เทคโนโลยีพะเยา  
จังหวัด พะเยา   จังหวัด พะเยา  

อายุ

18

TI123  

อายุ

17

TI124  
                   

 

จังหวัด กำแพงเพชร

ชื่อ นายธีรภัทร   ชื่อ น.ส.ศรสวรรค์  
นามสกุล ไทยตัน   นามสกุล ศรีจันทร์  
มหาวิทยาลัย ราชภัฎกำแพงเพชร   โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม  
จังหวัด กำแพงเพชร   จังหวัด กำแพงเพชร  

อายุ

18

TI023  

อายุ

17

TI024  
                   
ชื่อ นายปัชชุน   ชื่อ น.ส.ญาณชาติ  
นามสกุล พันธุ์หงษ์   นามสกุล สาระชาติ  
โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม   โรงเรียน วัชรวิทยา  
จังหวัด กำแพงเพชร   จังหวัด กำแพงเพชร  

อายุ

18

TI057  

อายุ

17

TI058  
                   
ชื่อ นายบัณฑิตย์   ชื่อ น.ส.ภัทรภรณ์  
นามสกุล สีหามูลตรี   นามสกุล กัลพฤกษ์  
วิทยาลัย มัธยมพัชรกิติยาภา2   โรงเรียน เรืองวิทย์พิทยาคม  
จังหวัด กำแพงเพชร   จังหวัด กำแพงเพชร  

อายุ

17

TI091  

อายุ

17

TI092  
                   

สุราษฎร์ธานี

จังหวัด น่าน

ชื่อ นายธนะวัตติ์   ชื่อ น.ส.จันทัปปภา  
นามสกุล เพชรถิรสวัสดิ์   นามสกุล เจดีย์แปง  
มหาวิทยาลัย ศรีสวัสวิทยาคาร   โรงเรียน ศรีสวัสวิทยาคาร  
จังหวัด น่าน   จังหวัด น่าน  

อายุ

15

TI027  

อายุ

16

TI028  
                   

 

จังหวัด พิษณุโลก

ชื่อ น.ส.โยษิตา   ชื่อ นายอิศรา  
นามสกุล เรือนคำ   นามสกุล เปรมเกิด  
มหาวิทยาลัย เรศวร   มหาวิทยาลัย เรศวร  
จังหวัด พิษณุโลก   จังหวัด พิษณุโลก  

อายุ

18

TI030  

อายุ

20

TI063  
                   
ชื่อ นายณัฐวุฒิ   ชื่อ น.ส.ศศิปภา  
นามสกุล สุขจิตร์   นามสกุล แพ่งคอลสาร  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม   โรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัด พิษณุโลก   จังหวัด พิษณุโลก  

อายุ

20

TI097  

อายุ

19

TI098  
                   
ชื่อ นายณัฐวุฒิ     ชื่อ น.ส.พรรณไมล์  
นามสกุล สุขจิตร์   นามสกุล จิตต์รำพึง  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม   โรงเรียน จ่านกร้อง  
จังหวัด พิษณุโลก   จังหวัด พิษณุโลก  

อายุ

20

TI097  

อายุ

16

TI132  
                   

สุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด นครสวรรค์

ชื่อ นายวันเฉลิม   ชื่อ น.ส.หนึ่งฤทัย  
นามสกุล โกกริ๋ง   นามสกุล แป้นตระกูล  
โรงเรียน แม่วงศ์พิทยาคม   โรงเรียน แม่วงศ์พิทยาคม  
จังหวัด นครสวรรค์   จังหวัด นครสวรรค์  

อายุ

16

TI031  

อายุ

16

TI032  
                   
ชื่อ นายวีรเสน   ชื่อ น.ส.นัฎสาท์  
นามสกุล สุขเกษม   นามสกุล ทองศรี  
โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ   โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ  
จังหวัด นครสวรรค์   จังหวัด นครสวรรค์  

อายุ

17

TI065  

อายุ

17

TI066  
                   
ชื่อ นายสมเกียรติ   ชื่อ น.ส.อินทุอร  
นามสกุล หน่วงกลาง   นามสกุล ทองแบน  
โรงเรียน ลาดยาววิทยาคม   โรงเรียน ลาดยาววิทยาคม  
จังหวัด นครสวรรค์   จังหวัด นครสวรรค์  

อายุ

17

TI099  

อายุ

17

TI100  
                   

 

จังหวัด แพร่

ชื่อ นายพีรวิทญ์   ชื่อ น.ส.สุกานดา  
นามสกุล เดชงัด   นามสกุล โคกคำ  
โรงเรียน ม่วงไขพิทยาคม   โรงเรียน ม่วงไขพิทยาคม  
จังหวัด แพร่   จังหวัด แพร่  

อายุ

18

TI033  

อายุ

17

TI034  
                   

 

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ชื่อ นายธีรฉัตร   ชื่อ น.ส.พรลภัส  
นามสกุล อินถา   นามสกุล ปันสี  
โรงเรียน โปลีเทคนิคลานนา   โรงเรียน ปายวิทยาคาร  
จังหวัด แม่ฮ่องสอน   จังหวัด แม่ฮ่องสอน  

อายุ

18

TI059  

อายุ

17

TI060  
                   

 

 

#********#********#********#********#********#********#********#********#********#********#********#********#

 

 

ผลการตัดสินการประกวดโครงการยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๕  ระดับภาคเหนือ

วันเสาร์ที่   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว  จังหวัดเหนือ

 

 

 

 

 

ชื่อ น.ส.สุธารี   ชื่อ นายธนัฐชา  
นามสกุล หมื่นราช   นามสกุล แจ่มน้อย  
โรงเรียน จักรคำคณาทร   โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม  
จังหวัด ลำพูน   จังหวัด พะเยา  

อายุ

18

TI006  

อายุ

18

TI021  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ น.ส.ศรสวรรค์   ชื่อ น.ส.ศุภนิดา  
นามสกุล ศรีจันทร์   นามสกุล มูลดี  
โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม   โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัด กำแพงเพชร   จังหวัด อุตรดิตถ์  

อายุ

17

TI024  

อายุ

16

TI086  
                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ นายณัฐวุฒิ   ชื่อ น.ส.กนกวรรณ  
นามสกุล สุขจิตร์   นามสกุล อู่ตุ้ม  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม   โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี  
จังหวัด พิษณุโลก   จังหวัด อุตรดิตถ์  

อายุ

20

TI097  

อายุ

16

TI120  
                   

จังหวัดสุราษฎ

ชื่อ นายกิตติคุณ   ชื่อ นายเอกพชร  
นามสกุล กมล   นามสกุล จันทะมา  
วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่   วิทยาลัย เทคโนโลยีเอเชีย  
จังหวัด ชียงใหม่   จังหวัด ชียงใหม่  

อายุ

16

TI139  

อายุ

18

TI161  
                   

ร์ธานี

#********#********#********#********#********#********#********#********#********#********#********#********#

 

 

 

TO BE NUMBER ONE
=======================================================================================================================================
ลิขสิทธิ์สำนักงานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Version 1.1.1.12 22/5/2555
Google
Search WWW Search dmh.moph.go.th


may, 2009.