TO

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

    หน้าหลัก   |   โครงสร้าง   |   เกี่ยวกับเรา   |   ถาม-ตอบ   |   ข่าว   |   ผลิตภัณฑ์   |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   |
Visitor No. : 4,358,912  
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน


  หลักการและเหตุผล
เยาวชนในช่วงอายุ 6 – 25 ปี (Generation Y) เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีขนาดใหญ่ (จำนวนประชากร 21 ล้านคน) และเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แต่โดยธรรมชาติถือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดได้มาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวัยที่มีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจตามวัย เช่น การเปลี่ยนจากสภาพนักเรียนประถมไปสู่ความเป็นนักเรียนมัธยม หรือจากมัธยมต้นไปสู่มัธยมปลาย และการเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่รอยต่อของการเป็นผู้ใหญ่ จากการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเยาวชนวัยรุ่นเริ่มมีการใช้สารเสพติดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี ขณะที่การศึกษาของประเทศไทยก็มีแนวโน้มของปัญหาในช่วงอายุใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีโอกาสที่จะถูกชักจูงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย และจากข้อเท็จจริงเยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้ ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด และโดยที่ผู้นำอาสาสมัคร สาธารณสุขของหมู่บ้านและแกนนำครอบครัว เป็นกลุ่มผู้แทนในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิด รับรู้ปัญหา และได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้และเสริมทักษะให้แก่ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและแกนนำครอบครัว เพื่อให้ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน และสามารถให้การช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น อันจะเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต

  วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน / หมู่บ้าน และแกนนำครอบครัว สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ซึ่งจะช่วยการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนในอนาคต
2. เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน และแกนนำครอบครัวสามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแก่เยาวชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน และแกนนำครอบครัวได้รับการสร้างเสริมทักษะการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด

  กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน / ชุมชน และแกนนำครอบครัว ในหมู่บ้าน / ชุมชน จำนวน 1,250 หมู่บ้าน / ชุมชน
  1.1 ภูมิภาค จำนวน 75 จังหวัด ๆละ 10 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวม 7,500 คน
  1.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต ๆละ 10 ชุมชนๆ ละ 10 คน รวม 5,000 คน

  วิธีดำเนินงาน
1. จังหวัดคัดเลือกผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน และ แกนนำครอบครัว จากหมู่บ้าน / ชุมชน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE
2. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่โรงพยาบาลจิตเวช และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1–13
3. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่จังหวัด
4. อบรมความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน และ แกนนำครอบครัว
5. สนับสนุนให้ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน และแกนนำครอบครัว ดำเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
6. จัดทำเอกสาร / คู่มือทักษะการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น สำหรับผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้าน แกนนำครอบครัว และวิทยากร รวมทั้งสามารถส่งต่อให้ได้รับบริการรักษา
7. นิเทศก์ติดตามผลการดำเนินโครงการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 –13
8. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  |   ยุทธศาสตร์ที่ 3

TO BE NUMBER ONE
Google
Search WWW Search dmh.moph.go.th