TO

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

    หน้าหลัก   |   โครงสร้าง   |   เกี่ยวกับเรา   |   ถาม-ตอบ   |   ข่าว   |   ผลิตภัณฑ์   |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   |
Visitor No. : 4,091,192  
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


  หลักการและเหตุผล
จากความห่วงใยประชาชนชาวไทยต่อปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศชื่อใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทรงเข้าใจวัยรุ่นทั้งในแง่ของความสำคัญในฐานะอนาคต ของประเทศชาติ และกลไกการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ จึงทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยกลวิธีสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมทั้งแสดงพลังอย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติม สิ่งที่ดีให้กับชีวิตด้วยการจัดตั้งชมรม “ TO BE NUMBER ONE ” ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาของทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นที่หนึ่งได้โดย ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด และจัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น ” ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดีสู่สังคม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระราชดำรัสในวโรกาสการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "TO BE NUMBER ONE" ความว่า "กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน นอกจากนี้ก็ต้องการให้ผู้เสพยากล้าเดินเข้าโครงการฯโดยการยกมือขึ้นเพื่อรับการบำบัดรักษา เพราะขณะนี้กฎหมายออกมารองรับแล้วว่าผู้ติดยา คือคนอ่อนแอ คือคนป่วย ซึ่งสังคมควรต้องให้กำลังใจ "

  วัตถุประสงค์
1. สร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
2. สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
3. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตนเอง เพื่อให้โอกาสการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่ม เยาวชน ประชาชนทั่วไป

  เป้าหมาย
1. เยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
3. ประชาชนทั่วไป

  ระยะเวลาดำเนินการ
ปี 2545 เดือน ก.พ. 2545 - ก.ย. 2545
ปี 2546 ระยะที่หนึ่ง เดือน ต.ค. 2545 – มีค. 2546
   ระยะที่สอง เดือน เม.ย. 2546 – ก.ย. 2546

  วิธีดำเนินงาน
1. เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา จังหวัดภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
1.1 สื่อโทรทัศน์
จัดทำสปอตโทรทัศน์เผยแพร่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 2 เรื่อง คือ “ผู้ใช้แรงงานเสียรู้” และ “วัยรุ่นเสียที” และอีก 1 เรื่อง กราบทูลเชิญองค์ประธานโครงการฯ ทรงเป็น Presenter
จัดทำ Music Video เพลง TO BE NUMBER ONE ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเพื่อให้ กำลังใจแก่เยาวชนและวัยรุ่น
จัดรายการวาไรตี้ / เกมส์โชว์ทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE และให้ความรู้แทรกไปกับความบันเทิง
จัดรายการทอล์คโชว์ / สัมภาษณ์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งยกย่องส่งเสริมคนดี / คนที่สามารถเลิกยาได้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นกำลังใจแก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องการกลับตัวเป็นคนดี ฯลฯ

1.2 สื่อวิทยุ
จัดทำรายการวิทยุ TO BE NUMBER ONE เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกทั้ง 2 ประเภท คือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและผู้ที่ต้องการเข้า รับการบำบัดรักษา พูดคุยกับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปในลักษณะให้ความรู้ ตอบปัญหาข้อข้องใจ รวมทั้งให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
ผลิตและเผยแพร่สปอต
ผลิตและเผยแพร่เพลง TO BE NUMBER ONE
ขอความร่วมมือ 550 สถานีทั่วประเทศ เปิดสปอต / เพลง / และประชาสัมพันธ์โครงการในรายการ ฯลฯ

1.3 สื่อสิ่งพิมพ์
จัดทำคู่มือ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เผยแพร่แก่ผู้สนใจและกลุ่มสมาชิก ทั่วประเทศ
จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเพื่อกระตุ้นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการเป็น TO BE NUMBER ONE เป็นคนดีของสังคม เป็นคนรุ่นใหม่ที่ เก๋ เท่ แน่ ได้โดยไม่ใช้ยาเสพติด
เผยแพร่ข่าวกิจกรรม และข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์

1.4 จัดทำเข็มสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE
1.5 จัดทำเทปและ CD เพลง TO BE NUMBER ONE
1.6 จัดทำ Website เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมภายใต้ชื่อ http://www.dmh.moph.go.th/to_be_no.1

2. จัดกิจกรรมรณรงค์
2.1 ในสถานศึกษา โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย

กิจกรรม
2.1.1 จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
2.1.2 จัดประกวดโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ชุด

กิจกรรมชุดที่ 1
- ร้องเพลง TO BE NUMBER ONE
- หนุ่ม-สาว NUMBER ONE
- DJ NUMBER ONE
- เรียงความ
- ประกวดคำขวัญ
ตัดสินระดับประเทศ มิ.ย. 2546, รับประทานรางวัลจากองค์ประธาน มิ.ย. 2546

กิจกรรมชุดที่ 2
- วาดภาพ
- ชุดนิทรรศการ
- ชมรม TO BE NUMBER ONE
- Talk show
ตัดสินระดับประเทศ ธ.ค. 2546 , รับประทานรางวัลจากองค์ประธาน ธ.ค. 2546

วิธีดำเนินกิจกรรม ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2
1) ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งชมรมและจัดกิจกรรมของชมรม
2) กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยจัดประกวดกิจกรรมทั้ง 2 ชุดในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ผู้ชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับเขต
3) กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย นำเสนอผลการประกวดผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้จัดประกวดในระดับประเทศต่อไป
4) กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานการประชุมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประทานรางวัลการประกวด
   ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2546 ( กิจกรรมชุดที่ 1 )
   ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2546 ( กิจกรรมชุดที่ 2 )

2.1.3 กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมฯ เสด็จเยี่ยมสถานศึกษา
6 เดือนแรก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2545 - เ มษายน 2546 รวม 6 แห่ง
6 เดือนหลัง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2546 รวม 6 แห่ง

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม (ในการเสด็จเยี่ยมสถานศึกษา)
กิจกรรมนอกหอประชุม ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ประกอบด้วย
1) กิจกรรมที่ให้สาระความรู้ เช่น ประกวดบอร์ดนิทรรศการ ประกวดวาดภาพ / ประกวดคำขวัญ / เรียงความ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
2) กิจกรรมรับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
3) กิจกรรมบันเทิง เช่น เกมส์ / ดนตรี Quiz Show โดยแต่ละสถานศึกษา ร่วมจัด ร่วมแสดงกับดารา
4) กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต เน้นการมีส่วนร่วม เช่น สัมภาษณ์กลุ่มพลัง กลุ่มผู้นำชมรม เป็นต้น (ทูลกระหม่อมฯ ทรงร่วมขับร้องเพลง )
5) ประทานเข็ม TO BE NUMBER ONE แก่ตัวแทนอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ไม่เกิน 50 คน
6) จัดประกวด หนุ่ม - สาว NUMBER ONE / DJ / ร้องเพลง / Talk Show
7) จัดพื้นที่เพื่อบริการให้คำปรึกษาโดยกรมสุขภาพจิต
8) จัดพื้นที่สำหรับแนะนำการฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือ แรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมในหอประชุม ระหว่างเวลา 16.00 - 19.30 น. ประกอบด้วย
1) นำเสนอ Video Presentation โครงการ TO BE NUMBER ONE
2) ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แห่งละ 1 - 2 คน ไม่เกิน 20 คน ขึ้นเวทีร่วมขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE
3) กิจกรรมทอล์คโชว์โดยผู้ที่วัยรุ่นชื่นชอบ และสามารถเข้าถึงวัยรุ่นได้ดี เช่น ครูลิลลี่ เป็นต้น
4) ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมภายนอกหอประชุม ขึ้นแสดงบนเวที
5) กราบทูลเชิญองค์ประธานประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด
6) สร้างกระแส TO BE NUMBER ONE ตาม Script โดย DJ สัมภาษณ์นักร้อง
7) กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมฯ ทรงเปิดคอนเสิร์ตและประทานโอวาท

2.2 ในจังหวัดภูมิภาค โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง มหาดไทย และกระทรวงแรงงาน
กิจกรรม
2.2.1 จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE สำหรับเยาวชนนอกสถานศึกษา & ประชาชนทั่วไป
2.2.2 จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE นอกสถานศึกษาระดับประเทศ ( ตัดสิน ธ.ค. 2546, ประทานรางวัล ธ.ค. 2546 )
2.2.3 จัดประกวดชุมชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ (ตัดสิน ธ.ค. 2546 , ประทานรางวัล ธ.ค. 2546)
2.2.4 จัดประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ที่มี ศักยภาพในการรับสมัครสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” และให้การบำบัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงแรงงาน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ( ตัดสิน ธ.ค. 2546 , ประทานรางวัล ธ.ค. 2546 )

วิธีดำเนินกิจกรรม ข้อ 2.2.1 - 2.2.4
1) ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย และแรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งชมรมและรูปแบบกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อการประกวดทั้ง 3 ประเภท
2) กระทรวงมหาดไทยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการประกวดให้ได้ผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับเขตในแต่ละกิจกรรมตามช่วงเวลาที่กำหนด
3) นำเสนอผลการการประกวดผ่านกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้จัดการประกวดระดับประเทศต่อไป
4) ทูลกระหม่อมฯ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และประทานรางวัล ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 2546
5) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 12 ประสานการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2.2.5 จังหวัดที่มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 100,000 คนขึ้นไป และมีชุมชน AIC ดีเด่น ให้กราบทูลเชิญองค์ประธานเสด็จเยี่ยมโดยเสนอเรื่องผ่านกระทรวงสาธารณสุข

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
1) กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ ฯ เดินทางไปร่วมประชุมกับผู้แทนองค์กรต่างๆของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
2) การเสด็จเยี่ยมชุมชน AIC ในแต่ละจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกชุมชนทั้งสถานที่ และจำนวนชุมชนที่จะเข้าร่วม รวมทั้งกิจกรรมและรูปแบบการนำเสนอตามที่เห็นสมควร
3) จัดที่ประทับองค์ประธาน/ผู้ว่าราชการจังหวัดกราบทูลรายงานภาพรวม เบิกตัวเฉพาะผู้นำชุมชน/ ผู้นำกลุ่มเข้ารับประทานเข็มในนามชุมชน AIC ดีเด่นของจังหวัด ไม่เกิน 50 คน / จังหวัด
4) ประทานโอวาทแก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จ
5) จัดหา case ที่ผ่านการบำบัดจากสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิตหรือค่ายบำบัด รวมทั้งญาติและครอบครัวให้เข้าเฝ้า ณ พื้นที่ที่เสด็จเยี่ยมเพื่อกราบทูลรายงานและเพื่อให้ได้รับประทานกำลังใจที่จะส่งเสริมคนดีคืนสู่สังคม

2.3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กิจกรรม
2.3.1 ทูลกระหม่อมฯ เสด็จเยี่ยมชุมชุมพื้นที่พิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ
   - ชุมชนดินแดง
   - ชุมชนบางกะปิ
   - ชุมชนคลองเตย
   - ชุมชนดอนเมือง

วิธีดำเนินกิจกรรม
1) ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรมทั้งการป้องกัน และการบำบัดรักษา
2) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็นผู้ประสานการดำเนินงานในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
1) จัดที่ประทับเพื่อประกอบพิธี / ห้องประทับรับรอง
2) ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
3) ประธานจัดงานในพื้นที่กราบทูลรายงาน
4) ประทานเข็มผู้นำชุมชน / หมู่บ้าน
5) ผู้ผ่านการบำบัดจากสถานบริการหรือค่ายบำบัดเข้าเฝ้าปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลง TO BE NUMBER ONE
6) ประทานโอวาท
7) เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่บริเวณรัศมีไม่เกิน 200 เมตร
8) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

2.3.2 ทูลกระหม่อมเสด็จเยี่ยมสถานประกอบการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
วิธีดำเนินกิจกรรม
ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
1) จัดที่ประทับเพื่อประกอบพิธี / ห้องประทับรับรอง
2) สถานประกอบการจัดแสดงบอร์ดและกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
3) ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้บริหารและพนักงานในสถานประกอบการ เฝ้ารับเสด็จ
4) ประธานจัดงานกราบทูลรายงาน
5) ประทานเข็ม TO BE NUMBER ONE และโล่ แก่ ผู้ประกอบการ และพนักงานดีเด่น
6) ประทานโอวาท
7) เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
8) อื่นๆตามที่เห็นสมควร

ยุทธศาสตร์ที่ 2  |   ยุทธศาสตร์ที่ 3

TO BE NUMBER ONE
Google
Search WWW Search dmh.moph.go.th