TO
|

หน้าหลัก

|   โครงสร้าง |   เกี่ยวกับเรา |   บริการข้อมูล |   ถาม-ตอบ |   ข่าวประชาสัมพันธ์ |   ผลิตภัณฑ์ |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
Visitor No. : 4,477,972  
 
TOสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE TO   หน้าหลัก   TO บริการข้อมูล TO   แผนผังเว็บไซด์   TO Intranet TO   ไทย | ENG
ผลการตัดสินการประกวด

  

รายงานผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

งานมหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐

ณ  ฮอลล์  ๙  อิมแพค  เมืองทองธานี

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

           ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับโล่เงินประจำปี ๒๕๕๐  จำนวน  ๓  รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่

 • จังหวัดภูเก็ต                           

 • จังหวัดยโสธร             

 • จังหวัดขอนแก่น                     

ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  จำนวน  ๔  จังหวัด  ได้แก่
-          จังหวัดนราธิวาส   
-          จังหวัดเชียงใหม่   
-          จังหวัดอุทัยธานี   
-          จังหวัดชลบุรี       
            สำหรับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ ประจำปี  ๒๕๕๐ จำนวน  ๕  รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 

-          จังหวัดอุบลราชธานี

-          จังหวัดราชบุรี       

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลละ  ๓๐,๐๐๐  บาท ได้แก่ 

 • จังหวัดพังงา       

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลละ  ๕๐,๐๐๐  บาท ได้แก่

 • จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่

 • จังหวัดสระบุรี

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


 

 

 

 รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ

งานมหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐

ณ  ฮอลล์  ๙  อิมแพค  เมืองทองธานี

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่
-          โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
-              โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์
-          โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  จังหวัดนครปฐม
-          โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร
-          โรงเรียนสองคอนวิทยาคม  จังหวัดสระบุรี
-          โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร  จังหวัดปทุมธานี
-          โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จังหวัดสกลนคร
-          โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู
-          โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์  จังหวัดสุรินทร์
-          โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ  ประจำปี ๒๕๕๐  จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 

-          โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุร

-          โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลละ  ๓๐,๐๐๐  บาท ได้แก่               

 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์                                        

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลละ  ๕๐,๐๐๐  บาท ได้แก่ 

 • โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 

 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

 

รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับประเทศ

งานมหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐

ณ  ฮอลล์  ๙  อิมแพค  เมืองทองธานี

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค ระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๗ แห่งได้แก่
-          ชุมชนบ้านโคกสี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
-          ชุมชนบ้านดอนไพล  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
-          ชุมชนบ้านโคกเพชร อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์
-          ชุมชนหนองบัวเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
-          ชุมชนตำบลนาบัว  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
-          ชุมชนตำบลขะแยง  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี
-          ชุมชนบ้านวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ระดับประเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๐  จำนวน  ๕ รางวัล  ประกอบด้วย

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 

        -      ชุมชนตำบลชะไว อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

        -      ชุมชนบ้านหม้อ   อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลละ  ๓๐,๐๐๐  บาท ได้แก่ 

 • ชุมชนบ้านโคกมะม่วง   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลละ  ๕๐,๐๐๐  บาท ได้แก่ 

 • ชุมชนตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี

รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 
 •  ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับประเทศ

งานมหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐

ณ  ฮอลล์  ๙  อิมแพค  เมืองทองธานี

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๐ แห่งได้แก่
-         บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
-         บริษัท ราชา เซรามิค จำกัด  จังหวัดราชบุรี
-         บริษัท หนองฉาง รับเบอร์ จำกัด  จังหวัดอุทัยธานี
-         บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  จังหวัดสระบุรี
-             บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) จังหวัดตราด
-         โรงพยาบาลรักษ์สกล   จังหวัดสกลนคร
-         บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
-         บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  จังหวัดลำพูน
-         บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
-         บริษัท ซี เค ชูส์ จำกัด  จังหวัดขอนแก่น
สำหรับรางวัลชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ระดับประเทศ  ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน  ๕  รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 

-           บริษัท  มิตซูบิชิ อิเล็คทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี 

-        บริษัท พี เจ ๓๗  พาราวูดส์  จำกัด  จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลละ  ๓๐,๐๐๐  บาท ได้แก่ 

 • บริษัท บุรีรัมย์ ยูเนี่ยนชูส์ จำกัด สาขาละลวด จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลละ  ๕๐,๐๐๐  บาท ได้แก่ 

 • บริษัท สุพารา จำกัด  จังหวัดพังงา

รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่

 • บริษัท ซูมิโตโม่ อิเล็คตริก ไวริ่งซิสเท็ม จำกัด  จังหวัดระยอง

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร ระดับประเทศ

งานมหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐

ณ  ฮอลล์  ๙  อิมแพค  เมืองทองธานี

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  ระดับประเทศ  ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจำนวน  ๔  แห่ง  ได้แก่
-          ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยห์ซาน  เขตหนองจอก
-          ชุมชนยาดอง  เขตวัฒนา
-          ชุมชนพัฒนาซอย ๗๙  เขตบางพลัด
-          ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ๗๐ ไร่  เขตคลองเตย
สำหรับรางวัลชมรมTO BE NUMBER ONEในชุมชนกรุงเทพมหานคร  ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๕ รางวัล  ประกอบด้วย

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่ 

-          ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์(โต๊ะบางอุปถัมภ์)  เขตบึงกุ่ม 

-          ชุมชนจันทร์เกษม  เขตบางซื่อ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลละ  ๓๐,๐๐๐  บาท ได้แก่ 

 •         ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง  เขตยานนาวา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลละ  ๕๐,๐๐๐  บาท ได้แก่  

 •         ชุมชน ปตอ.๑  วงเล็บ ๑  เขตหลักสี่

 

และรางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่

 •        ชุมชนหลังโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี  เขตภาษีเจริญ    

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

TO BE NUMBER ONE
=======================================================================================================================================
ลิขสิทธิ์สำนักงานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Version 1.1.1.12 22/5/2555
Google
Search WWW Search dmh.moph.go.th


may, 2009.