TO
|

หน้าหลัก

|   โครงสร้าง |   เกี่ยวกับเรา |   บริการข้อมูล |   ถาม-ตอบ |   ข่าวประชาสัมพันธ์ |   ผลิตภัณฑ์ |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
Visitor No. : 4,253,061  
 
TOสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE TO   หน้าหลัก   TO บริการข้อมูล TO   แผนผังเว็บไซด์   TO Intranet TO   ไทย | ENG

 ตัวอย่างกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE ( ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา )

1. สร้างกระแสในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
1.1 รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE
1.2 จัดบอร์ดหรือชุดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกันจัดทำอย่างต่อเนื่อง
1.3 จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ความรู้ต่อต้านยาเสพติดแจกให้ นักเรียนและผู้ปกครอง
1.4 ออกเสียงตามสายเป็นประจำ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของยาเสพติด รวมทั้งเชิญชวนให้สมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE
1.5 รับสมัครอาสาสมัครแกนนำนักเรียน/ประชาชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้สอดส่องและเป็นแกนนำ “เพื่อนเตือนเพื่อน”
1.6 จัดกลุ่ม /ชมรมต่างๆ ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ดนตรี กีฬา ชักชวนให้เพื่อนๆได้สนใจและร่วมกิจกรรม
1.7 ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลเสนอให้กับสถานศึกษาหรือจังหวัดเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับเขตและประเทศ
1.8 ชั่วโมง Home room ในสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนวิธีการในการหลีกเลี่ยงยาเสพติดและวิธีปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
1.9 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.10 จัดทำจุลสารของชมรม TO BE NUMBER ONE
1.11 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ เช่น นิมนต์พระมาสอนธรรมะอย่างสม่ำเสมอ ฝึกปฏิบัติเรื่องสมาธิ เป็นต้น
1.12 เข้าค่ายกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ลูกเสือ หรือค่ายต่อต้าน ยาเสพติด เป็นต้น

2. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด
2.1 ไม่รังเกียจหรือแบ่งแยกผู้ที่ติดยาเสพติด ให้กำลังใจและชักชวนให้ไปรับการรักษา
2.2 ให้ข้อมูลสถานบริการแก่ผู้ประสงค์ขอรับการรักษาจากโครงการ TO BE NUMBER ONE “ใครติดยายกมือขึ้น”
2.3 จัดแกนนำอาสาสมัครสอดส่องดูแลไม่ให้มีการใช้ยาเสพติด
2.4 จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด
2.5 ให้ข้อมูลแก่ครู อาจารย์ หรือผู้นำชุมชนเมื่อพบเห็นผู้ใช้ยาเสพติด
2.6 จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดในสถานศึกษาหรือในชุมชนของตนเองในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน
2.7 ขอความช่วยเหลือจากครู อาจารย์ หรือพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
2.8 จัดแกนนำอาสาสมัครในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ติดยาเสพติด
2.9 จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ แก่สมาชิกชมรม โดยผู้เชี่ยวชาญ
2.10 จัดให้มีบริการแนะนำด้านการฝึกอาชีพและจัดหางาน

3. ขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้/ วิทยากร ในเรื่องการป้องกันยาเสพติด
3.1 ให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาในชั่วโมง Home room ในสถานศึกษา หรือเสียงตามสายในชุมชน
3.2 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ และทักษะในการปฏิเสธ ศึกษาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น จากโทรศัพท์ 1667 และ www.dmh.moph.go.th/to_be_no.1
3.3 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร หนังสือ เอกสารเรื่องยาเสพติดจากกรมสุขภาพจิต หรือแหล่งต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
3.4 ขอข้อมูลวิทยากรจากกระทรวงแรงงานในด้านการฝึกอาชีพ/พัฒนาฝีมือ และการบริการ
3.5 ขอข้อมูลวิทยากรจากทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ แนะแนวในการศึกษาต่อ ฯลฯ

หมายเหตุ : กิจกรรมของชมรมสามารถคิดริเริ่ม โดยสมาชิกและผู้นำชมรม แต่ละแห่ง

TO BE NUMBER ONE
=======================================================================================================================================
ลิขสิทธิ์สำนักงานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Version 1.1.1.12 22/5/2555
Google
Search WWW Search dmh.moph.go.th


may, 2009.