โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลาง จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง

17 June 2562

ราคากลาง จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางเปิดศูนย์กทมปี62.pdf